Bezbednost za buducnost

BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST

Manifestacija Bezbednost za budućnost je idejno nastala 2015. godine kada je prvi put i održana.

Manifestacija je održana sedam puta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godine.

Manifestacija predstavlja platformu za razmenu znanja u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Imajući u vidu da nauka mora da nađe primenu u praksi i da praksa mora da nađe utemeljenje u nauci, spojeni su naučnici i profesionalci da razmene znanja i iskustva.


Manifestacija se sastoji od nekoliko događaja:

  1. Međunarodna naučno stručna konferencija „Bezbednost i krizni menadžment-teorija i praksa – BeKMen
  2. Međunarodna naučna konferencija Menadžment-Inženjerstvo-Ekologija – ICMNEE
  3. Izložba uređaja, opreme i kapaciteta privrednih društava u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta
  4. Praktični prikaz upotrebe i primene uređaja, opreme i kapaciteta različitih subjekata u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta

Manifestacija je otvorena i za osmišljavanje i organizaciju i drugih događaja u skladu sa razvojem nauka bezbednosti, izazova, rizika i pretnji u realnim sistemima i potreba za rešavanjem bezbednosnih problema.

Bezbednost za budućnost posećuje veliki broj lica iz sveta nauke i privrede, učestvuje 10 zemalja sa preko 200 radova iz različitih oblasti.


Međunarodna naučno stručna konferencija Bezbednost i krizni menadžment-teorija i praksa (BeKMen)

predstavlja forum za prezentovanje novih naučnih rezultata, razvojnih istraživanja i primena u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Na konferenciji se saopštavaju i diskutuju radovi sa rezultatima istraživanja koja se odnose na sve aspekte bezbednosti i kriznog menadžmenta. Radovi mogu biti analize slučajeva, eksperimentalni i teorijski rezultati ili primene novih ili poznatih teorijskih postavki za rešavanje aktuelnih problema u predmetnim područjima.

Svi radovi se recenziraju i prihvaćeni radovi se objavljuju u zborniku radova sa ISBN brojem i u online arhivi. Jezik konferencije je engleski i jezici sa prostora balkanskih zemalja. BeKMen

Međunarodna konferencija Menadžment-inženjerstvo-ekologija (ICMNEE) pruža priliku istraživačima da prezentuju svoje radove iz oblasti menadžmenta, inženjerstva i ekologije. Međunarodna konferencija ICMNEE je prilika za prezentaciju novih dostignuća i rezultata u različitim oblastima menadžmenta, inženjerstva i životne sredine. Ova konferencija okuplja mnoge istraživače, inženjere i specijaliste širom sveta. Svi prijavljeni radovi se recenziraju u dvostrukom procesu odobravanja. Svi prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku radova ICMNEE sa ISBN brojem i u online arhivi. Svi autori prihvaćenih radova će imati potpuni pristup konferencijskom sistemu tokom konferencije. Jezik konferencije je engleski. ICMNEE