Krizni menadžment

KRIZNI MENADŽMENT

TREND SAVREMENOG POSLOVANJA

Krizu je teško prepoznati. Indikatori su sakriveni u okruženju organizacije. Ono što je sigurno da je kriza uvek tu, i da ostavlja različite posledice na organizaciju. Indikatore krize mogu da identifikuju samo lica osposobljena da prepoznaju simptome krize u organizaciji. Složenost kriznog upravljanja, zahteva pripreme u vremenima kada organizacija posluje u planskim uslovima. Permanentna analiza stanja, identifikovanje kritičnih tačaka i preduzimanje mera, sistem kriznog menadžmenta organizacije čine efikasnim, a organizaciji omogućavaju prevenciju uzroka kriza.

Svaka organizacija, mora, radi vlastitog opstanka, da obezbedi funkcionisanje u svim situacijama. Naročito je važno da potencijalni klijenti steknu sigurnost u njeno poslovanje. Obezbeđenjem kontinuiteta poslovanja u svim situacijama, organizacija podiže vlastite kapacitete za podršku klijentima i u uslovima prekida poslovanja.
Krizama mogu da upravljaju samo posebno edukovana lica, sa razvijenim veštinama za prepoznavanje simptoma kriza, podizanje nivoa spremnosti organizacije, liderstvo u samoj krizi kao i vođstvo u procesu sanacije štete.