Procena rizika u ZLiP

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Pogledajte ponudu


Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju (Sl. Glasnik broj 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Referentni standard: SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika

Procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Organizacija primenjuje praktične metode i sredstva za realizaciju procesa procene rizika, uklјučujući raspodelu odgovarajućih resursa za proces procene rizika.


Procena rizika mora da obuhvati sledeće:

a) dokumentovane procese i procedure;

b) informatičku podršku;

v) osposoblјene lјudske resurse i

g) ostale resurse neophodne za svaku fazu procesa procene rizika.


Organizacija koja pruža usluge procene rizika ili vrši procenu rizika za sopstvene potrebe, mora da:

a) ispunjava svu relevantnu pravnu regulativu primenlјivu na delatnost organizacije;

b) osigura sebe od odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati u njenom radu;

v) poseduje informatičku opremu i odgovarajući softver koji obezbeđuju nesmetanu, pravilnu i sistematičnu upotrebu obrazaca i alata za procenu rizika propisanih u ovom standardu i evidencije o procesu procene rizika;

g) koristi dostupne evidencije, saznanja i baze podataka nadležnih organa o rizicima;

d) imenuje osobu za poslove menadžera rizika;

đ)   u proceni rizika obuhvati sledeće grupe rizika:

–     opštih poslovnih aktivnosti;

–     bezbednost i zdravlјe na radu;

–    pravne rizike;

–     protivpravnog delovanja;

–    požara;

–     elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

–     eksplozija;

–     životnu sredinu;

–     procesu upravlјanja lјudskim resursima;

–     oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema.

Organizaciji se preporučuje da u proceni rizika obuhvati i sledeću grupu rizika:

e) rizike od neusaglašenosti sa standardima.

Proces procene rizika se završava izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja