Procena ugroženosti

Procena ugroženosti

Procena ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

OPIS AKTIVNOSTI

 1. Snimanje stanja obilaskom objekata i  prikupljanje dokumentacije i podataka
 2. Izrada internih akata - odluke, imenovanje tima, procedura rada...
 3. Saradnja sa nosiocem obaveze izrade Procene i Plana (kompetentna lica lokalne samouprave, privrednog društva...)
 4. Saradnja sa organima lokalne samouprave, državnim organima i organizacijama
 5. Obrada, sistematizacija i analiza podataka
 6. Procenjivanje ugroženosti za svaku od zakonom definisanih vanrednih situacija
 7. Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za svaku od identifikovanih i procenjenih opasnosti
 8. Izrada predloga mera za smanjenje ugroženosti od procenjenih opasnosti
 9. Izrada priloga i druge prateće dokumentacije
 10. Štampanje integralnog dokumenta Procene i Plana zaštite od udesa u 2 primerka i izrada elektronske verzije (CD)
 11. Prezentacija Plana odgovornim licima
 12. Obuka nadležnog lica iz sastava nosioca obaveze (lokalne samouprave-privrednog društva) za rukovanje Planom
 13. Revizija Procene po sprovođenju predloženih mera

U sastavu tima za izradu Procene i Plana su:


 1.     Dva lica sa odgovarajućim ovlašćenjima za izradu Procene rizika i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (licenca za procenu rizika u vanrednim situacijama)
 2.     Četiri diplomirana menadžera bezbednosti
 3.     Stručni saradnici koji se  angažuju za specifične opasnosti i delatnosti
 4.     Predstavnici lokalne samouprave-privrednog društva

  Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:061-195-97-45