Upravljanje rizikom

UPRAVLJANJE RIZIKOM

PREVENCIJOM DO BEZBEDNOSTI

Savremena organizacija radi u veoma promenjivom okruženju. Okruženje čine unutrašnji i spoljni faktori. Važnost i jednih i drugih je velika. Identifikacijom elemenata koji odstupaju od željenog ponašanja i projektovanih ciljeva, organizacija ima mogućnost da unapred predvidi kritične tačke. Preduzimanjem efektivnih mera, moguće je uticati na činioce poslovnog procesa i sprečiti ili smanjiti potencijalna odstupanja.
Osnovna karakteristika procesa upravljanja rizikom jeste da u njemu učestvuju svi u organizaciji. Permanentna komunikacija o problemima povećava kapacitet organizacije za uočavanje potencijalnih problema.
Stub upravljanja rizikom jesu ljudi. Edukovani i osposobljeni za identifikaciju kritičnih tačaka, procenjivanje rizika od nastanka negativnih posledica, preduzimanje mera za sprečavanje ili smanjivanje mogućnosti nastanka vanrednih događaja, predstavljaju glavnu osovinu sistema bezbednosti organizacije.