Zaštita lica, imovine i poslovanja

ZAŠTITA LICA IMOVINE I POSLOVANJA

1. IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Suštinsko pitanje: Da li je neophodno izrađivati ovaj dokument i praviti nepotrebne troškove?

Odgovor: Veoma je važno da svaka organizacija, bez obzira na veličinu i delatnost izradi ovaj dokument i primeni ga u praksi.

Obrazloženje: Savremeno poslovanje, a sa njim i korporativna bezbednost, su veoma dinamični i kompleksni. Ovim Aktom organizacija dobija precizne podatke iz svog okruženja koji ukazuju na kritične tačke u poslovnom procesu. Za menadžera svih nivoa od nemerljive je važnosti da poznaje i prima redovne, ažurne i tačne informacija o kritičnim tačkama.

Zašto?

Zbog toga, što je menadžer na nekom nivou upravljanja odgovoran za taj proces i ne može da dozvoli da bilo koji deo poslovanja bude prepušten slučaju. S obzirom da je korporativna bezbednost implicitna funkcija svih procesa, nemoguće je da menadžer sve vidi i sve zna.

Upravo, Aktom o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, dobija takve podatke.

2. USPOSTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI ORGANIZACIJE

Suštinsko pitanje: Da li je neophodno stvarati još jedan sistem, kada i ovako dobro ide, ništa se značajno ne dešava na polju bezbednosti. Uostalom, izvršavamo, sve zakonske obaveze?

Odgovor: Da, neophodno je stvoriti poseban sistem bezbednosti, koji će nezavisno integrisati sve oblike bezbednosti u organizaciji i omogućiti efikasno i efektivno upravljanje bezbednošću.

Obrazloženje: Zabluda je da je ispunjavanjem zakonskih uslova, postignut zahtevani nivo bezbednosti u organizaciji. Ispunjavanje zakonskih uslova je jedan veoma bitan momenat i ne dovodi se u pitanje. Ali je upitno, da li su ti zahtevi ispunjeni na maksimumu ili minimumu. Praksa pokazuje da najveći broj organizacija, ove uslove ispunjava na minumumu. Razlog jasan, najmanji troškovi a nadležna inspekcija nema primedbi. U šutini, takvo stanje „minimalnog zadovoljenja“ je i najopasnije stanje. U tom slučaju se lica koja vode poslove bezbednosti osećaju „ušuškano“, ne percipiraju probleme i kritične tačke, a menadžere obaveštavaju da je sve u redu.

Funkcionalnim sistemom bezbednosti, svi akteri poslovnog procesa moraju da budu „budni i aktivni“. Suština njihovog posla je praćenje stanja i prevencija kritičnih tačaka.

Naravno, nije moguće sve predvideti i prevenirati, ali će posledice sigurno biti smanjenje.

3. IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA – SAMI ILI OUTSOURCE

Suštinsko pitanje: Kako je najbolje izraditi ova planska dokumenta. Koga angažovati. Ili da probamo sami.

Odgovor: Najvažnije je da se pristupi izradi ovih dokumenata. Osnovni uslov u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju, jeste da to mora da radi neko ko ima odgovarajuću licencu. Licencu mora da poseduje pravno lice.

Obrazloženje: Oba pristupa su ispravna. Ako organizacija poseduje organizacione i ljudske kapacitete za samostalan rad na izradi planske dokumentacije, to je odlično rešenje i može da ga primeni. U ovom slučaju, može da zatraži nezavisno licencirano pravno lice, sa iskustvom, da pruži uslugu ocene usaglašenosti izrađenog dokumenta sa odgovarajućim standardom.

U slučaju angažovanja eksternog pravnog lica sa licencom, neophodno je da organizacija obrati pažnju na nekoliko elemenata:

  1. Iskustvo i reference pravnog lica kome ukazuje poverenje (treba se setiti, da se radi o dokumentu koji ulazi u najdublje procese poslovanja imože da ima ozbiljne implikacije na buduće procese);
  2. Svako pravno lice koje je dobilo licencu, ne znači da je doraslo poslu koji ga čeka;
  3. Angažovanom pravnom licu, treba pomoći tako što će organizacija delegirati, najbolji mogući tim za prikupljanje informacija;
  4. U toku izrade Akta, svi u organizaciji treba da budu na raspolaganju, kako bi se postigli najbolji rezultati i
  5. Lice koje će da rukuje Aktom o proceni rizika, treba da prati eksternu organizaciju u izradi Akta i detaljno se upoznaje sa rezultatima procene.
4. DA LI JE NEOPHODNA POSEBNA OBUKA ZA RAD NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI

Suštinsko pitanje: Naše stručno lice za BZR, uspešno obavlja sve te poslove. Zašto bismo sada komplikovali i pravili dodatne troškove sa različitim obukama?

Odgovor: Potpuno pogrešan pristup i razmišljanje. Neophodna je edukacija svih lica koja se bave poslovima bezbednosti za oblast za koju su položili stručni ispit i za koju su ovlašćeni da rade.

Obrazloženje: Niko se nije naučen rodio i niko ne može da zna sve. Često se u praksi može sresti rešenje, da jedno lice ima, položenih nekoliko stručnih ispita i da obavlja nekoliko različitih poslova bezbednosti u organizaciji. U nekim slučajevima je to moguće, naročito kada se radi o mikro i malim pravnim licima, koja obavljaju poslove sa niskim nivoom rizika.

Kada se radi o srednjim i velikim pravnim licima, po pravilu to nije moguće. Razlog je jednostavan, ne može jedan čovek da bude na više mesta u isto vreme. Pored toga, ne može sve oblasti da poznaje sa istim nivoom znanja i interesovanja.

Rešenje je o određivanju posebnih lica za posebne oblasti bezbednosti i njihova edukacija u struci. Na pitanje koliko je neophodno edukacija godišnje, ne može se dati konačan odgovor. Ali jedno se zna, znanja nikad dosta i gde god se zna da se može dobiti dobro znanje treba poslati stručno lice da nauči nešto novo. Takođe treba imati u vidu da će druga stručna lica naučiti nešto od ovog i to je najkvalitetnije znanje.